Проект

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Министерство на труда и социалната политика

Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонент 1”

Проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001 Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България.
Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия

Бенефициент:
Сдружение "Национална школа по мениджмънт", България

Партньори:
RPIC ViP s.r.o., Чешка република
Сдружение "Младежка асоциация за стопанска инициатива", България