Публични покани по ЗОП

„Логистично осигуряване провеждането на обучения по проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001 “Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия”

Публична покана
Приложения към поканата

„Логистично осигуряване провеждането на обучения по проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001 “Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия” - Прекратена

Публична покана
Приложения към поканата
Решение

„Писмен превод от английски на български език на обучителни материали, превод на субтитри и монтаж на субтитри на обучителни филми във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001 “Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия”

Публична покана
Приложения към поканата