Резюме на проекта

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Проектът има за цел да допринесе за развитието на ключови (преносими) компетенции на младите хора без трудов опит, като елемент от цялостната им подготовка за предстоящата професионална реализация и адаптация на пазара на труда.
Отправна точка на инициативата е тезата, че в съвременните условия тясно професионалната експертиза, т.е. изградените специфични базисни умения за осъществяването на конкретна професионална дейност, вече не е достатъчно условие за успешното функциониране на хората и организациите. Необходими са качествено нови компетенции - комбинация от знания, умения, нагласи и отношения, които се простират отвъд заучените знания и умения и включват диспозицията на личността за продължаващо, надграждащо учене чрез саморефлексия на мисленето и действията. По същество те са преносими – индивидът ги развива, носи със себе си и може да ги прилага в различни ситуации и контекст, независимо от областта на професионалната си подготовка и реализация, и мултифункционални – приложими са за решаването на различен тип проблеми и изпълнението на различен тип задачи. Именно поради това те са ключови за повишаване на пригодността за заетост и успешна личностна, професионална и социална реализация на всеки човек. Тяхното развитие е предпоставка за стимулиране на социалната активност и ефективно взаимодействие между хората.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Създаване на условия за развитие на личностния потенциал и подобряване на уменията за самопознание, саморазвитие и самоусъвършенстване на младите хора, които са на прага на своята трудова реализация.
 2. Трансфериране и адаптиране на иновативна и доказала своята ефективност методология за обучение за развитие на ключови компетенции.
 3. Насърчаване на активността у младите хора към социално включване и учене през целия живот.
 4. Популяризиране значението на ключовите (преносими) компетенции за по-добра конкурентноспособност на пазара на труда и адаптация към динамично променящите се икономически условия.
 5. Популяризиране на обучението за развитие на „преносимите” компетенции сред всички заинтересовани страни – младите хора, работодателите, обучителните организации, широката общественост.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

  Млади хора без трудов опит (ученици и студенти), на които предстои непосредствена реализация на пазара на труда.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Проучване на опита и методологията за развитие на работната сила на партньора RPIC-VIP от Чешката република.
 2. Проучване на потребностите от обучение за развитие на ключови компетенции сред целевата група в България.
 3. Трансфер на иновативна методология за обучение за развитие на ключови компетенции.
 4. Изграждане на интерактивна платформа за обучение за развитие на ключови компетенции.
 5. Обучение на обучители за прилагане на методологията.
 6. Пилотно обучение на бенефициенти от целевата група.
 7. Издаване на Наръчник за обучение за развитие на ключови компетенции за работната сила.
 8. Разработване и реализиране на комуникационна стратегия за популяризиране на практическите възможности за развитие на ключовите социални компетенции чрез резултатите от настоящия проект.