Национално изследване

От началото на м. август стартирахме национално изследване сред работодатели, студенти, ученици, млади хора, търсещи работа и такива, започнали наскоро работа за идентифициране на потребностите, нагласите и очакванията за социалните умения на младите хора, на които им предстои да се реализират на пазара на труда. Резултатите от изследването ще дадат възможност за извеждане на ефективен модел за обучение и развитие на ключови компетенции на младите хора, съобразен с българската социокултурна и социоикономическа среда. Данните от проучването ще допринесат както за повишаване на качеството на обучението и за постигане на по-голямо съответствие между изискванията на работодателите и очакванията на младите хора, а така също и за успеха на тяхната професионална реализация.
В края на м. октомври предстои да бъде публикуван подробен доклад от проучването.