Обучение на обучители

Острава, Октомври 2012

В периода 12-18 октомври 2012 г. в Острава, Чехия се проведе едноседмично обучение на седем обучители от България за работа по 14-те теми, които предстои да бъдат трансферирани в България. Акцент беше поставен върху техниките за динамична и интерактивна работа в група, както и получаването и даването на обратна връзка. Участниците в обучението споделиха, че методологията е структурирана по начин, който позволява гъвкавост в работата.