Полезни връзки

Европейски социален фонд
Европейският социален фонд, създаден през 1957 г., е основният финансов инструмент за инвестиции в хората на Европейския съюз. Той подпомага заетостта и хората за подобряване на техните умения и образование. Това от своя страна подобрява перспективите им за трудова заетост.
Страните-членки и регионите разработват свои собствени Оперативни програми по линия на ЕСФ с цел задоволяване на “съществуващите по места” реални потребности.
 
Министерство на труда и социалната политика
Официален сайт на Министерството на труда и социалната политика
 
Структурни фондове на ЕС
Единен информационен портал, в който се публикува информация за управлението на структурните и кохезионния фонд на ЕС в България. В страницата се публикуват нормативни актове и програмни документи в областта на кохезионната политика - регламенти на ЕС, свързани със структурните фондове, нормативни актове, стратегически програмни документи, процедурни наръчници, ръководства и правила, успешни практики, свързани с управлението на европейските фондове, и т.н.
 
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” управлява приоритет 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” и приоритет 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” от Оперативната програма.
 
Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП
Страница на Управляващия орган на ОП Развитие на човешките ресурси