Отворено обучение

Обучение на обучители

На 10 и 11 май 2013 г. в хотел „Свети Георги” - София се проведе двудневен уъркшоп за представяне целите, дейностите и резултатите от проекта. В срещата участваха 15 HR специалисти и мениджъри от публичния и частния сектор. Ключовите експерти по проекта организираха демо тренинг, чрез който участниците да влязат в ролята на обучаеми и преживеят атмосферата на интерактивното обучение. Бяха обсъдени резултатите от проучванията на потребностите на младите хора от обучение за развитие на ключови компетенции, обратната връзка от проведените през м. март пилотни обучения и перспективите за широко прилагане на методологията сред целевата група.